ข่าวเด่น » ไล่ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ ฐานผิดวินัยร้ายแรง

ไล่ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ ฐานผิดวินัยร้ายแรง

1 มีนาคม 2017
974   0

สำนักพระราชวัง ไล่ พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ ฐานกระทำผิดวินัยอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีคำสั่งจากสำนักพระราชวัง ที่ 183/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า

ด้วย พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ฝักใฝ่ในเรื่องการเมือง เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย พฤติกรรมดังกล่าว จึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง สมควรรับโทษไล่ออกจากราชการ

สำนักพระราชวังพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของ พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย เป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ มาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552 ลงโทษไล่ พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ

อนึ่ง การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ของสำนักพระราชวัง ใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

ที่มา : manager  และ ขอขอบคุณข้อมูล จาก news.tlcthai.com

อ่านข่าวผ่าน แอป
Google Play
ฟังเพลงผ่าน แอป
Google Play