ไลฟ์สไตล์ » ประกาศใช้แล้ว! พ.ร.บ.ยาสูบ ห้ามแบ่งขาย – ขายในวัด

ประกาศใช้แล้ว! พ.ร.บ.ยาสูบ ห้ามแบ่งขาย – ขายในวัด

5 เมษายน 2017
598   0

ประกาศใช้แล้ว! พ.ร.บ.ยาสูบ ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20  รวมถึงห้ามแบ่งขายหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

วันนี้ (5 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บุหรี่, ยาสูบ
โดยสาระสำคัญ อาทิ มาตรา ๒๖ ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ผู้ขายหรือผู้ให้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุ ของบุคคลนั้นก่อน แล้วแต่กรณี

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน ตามมาตรา 53 กำหนดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (๓) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๔) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ อาจประกาศกําหนดระยะห่างจากสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่างดังกล่าวก็ได้ ในการนี้ ให้มีการจัดทําเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพื้นที่ที่กําหนดดังกล่าวด้วย

มาตรา ๓๙ ห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ํากว่ายี่สิบมวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซกาแรต การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 65 ระบุบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 300,000 บาท และห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต โดยมาตรา 65 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ทีั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทําให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

 

เนื้อหาราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวผ่าน แอป
Google Play
ฟังเพลงผ่าน แอป
Google Play